Menu

STATUT  GARNIZONOWEGO  ZESPOŁU  CARITAS

 

 

Zgodnie ze Statutem Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zatwierdzonym 9 lutego 1998 roku przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia oraz w oparciu o Instrukcję Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 1986 roku: "O pracy charytatywnej w parafiach" ustanawia się niniejszy Statut Garnizonowego Zespołu Caritas przy parafii wojskowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w celu realizowania zadań miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Garnizonowy Zespół Caritas, zwany dalej Zespołem Caritas, jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

§2

Zespół Caritas ustanawia Biskup Polowy WP dekretem na wniosek dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

§3

Siedzibą Zespołu Caritas jest siedziba parafii wojskowej. Kierownikiem Zespołu Caritas jest kapelan sprawujący urząd proboszcza parafii wojskowej, mianowany na to stanowisko przez Biskupa Polowego WP.

§4

Zespół Caritas realizuje cele i zadania stawiane przez Biskupa Polowego WP i dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP.

§5

1. Zespół Caritas w swojej działalności statutowej korzysta z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię wojskową.
2. Zespół Caritas posiada swój odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych.
3. Okresem sprawozdawczym Zespołu Caritas jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział II
Zadania i cele Zespołu Caritas

§6

1. Do zadań Zespołu Caritas w szczególności należą:
a) propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego wśród wiernych parafii wojskowej;
b) prowadzenie czynnej działalności charytatywnej w wymiarze parafii i Caritas Ordynariatu Polowego WP;
c) uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych, a zwłaszcza Tygodnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego;
d) organizowanie i udzielanie pomocy potrzebującym w parafii, a w szczególności osobom chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, rodzinom wielodzietnym, dzieciom i młodzieży, ludziom ubogim i znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
2. Zespół Caritas współpracuje z Zespołami Caritas akademii i wyższych szkół wojskowych.
3. Zespół Caritas za zgodą Biskupa Polowego WP może współpracować z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej oraz z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym, przy zachowaniu swojej tożsamości ideowej i formalnoprawnej.

Rozdział III
Władze Zespołu Caritas

§7

Władzami Zespołu Caritas są:
1. Kierownik;
2. Zarząd;
3. Walne Zebranie Członków.

§8

1. Kierownikiem Zespołu Caritas jest ksiądz kapelan sprawujący urząd proboszcza parafii wojskowej lub w jego zastępstwie pełnomocnik upoważniony do tego pisemnie. Kierownik odpowiada za Zespół Caritas przed Biskupem Polowym WP i dyrektorem Caritas Ordynariatu Polowego WP.
2. Do zadań kierownika Zespołu Caritas należy:
a) propagowanie celów Caritas;
b) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami.

§9

1. Zarząd Zespołu Caritas składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa Zarządu. W skład Zarządu wchodzi kierownik Zespołu Caritas, który pełni funkcję prezesa Zarządu. Zarząd wybiera spośród siebie sekretarza i skarbnika.
2. Skład Zarządu Zespołu Caritas, wybrany na Walnym Zebraniu Członków Zespołu Caritas, zatwierdza dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego WP.
3. Zarząd powoływany jest na 3 lata. Te same osoby po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrane do Zarządu na następną kadencję.
4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez parafię wojskową lub Ordynariat Polowy WP. Zatrudnienie członka Zarządu wymaga zgody Biskupa Polowego.
5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Posiedzenie Zarządu odbywa się raz w miesiącu oraz ilekroć zachodzi taka potrzeba.

§10

1. Do zadań Zarządu w szczególności należy:
a) kierowanie sprawami Zespołu Caritas;
b) rozporządzanie środkami materialnymi;
c) ścisła współpraca z Zarządem Caritas Ordynariatu Polowego WP;
d) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
2. O zwoływaniu Walnego Zebrania Członków Zespół Caritas powiadamia się w sposób zwyczajowo ustalony dla ogłoszeń duszpasterskich w danej parafii wojskowej.

§11

1. Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku kalendarzowym oraz wtedy, gdy zachodzi słuszna przyczyna. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Zarządu. Prawidłowo zwołane Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Do zadań Walnego Zebrania Członków Zespołu Caritas należy:
a) wybór członków Zarządu;
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
c) rozstrzyganie wyszczególnionych w porządku obrad wniosków członków.
3. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Statucie. Głosowanie dotyczące spraw personalnych przeprowadza się w sposób tajny.

 

Rozdział IV
Członkowie Zespołu Caritas

§12
1. Członkami Zespołu Caritas mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez Kierownika Zespołu Caritas, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.
2. Wśród członków Zespołu Caritas wyróżnia się:
a) pracowników etatowych, zatrudnianych i wynagradzanych przez parafię wojskową;
b) wolontariuszy, którzy swoją pracę charytatywną świadczą nieodpłatnie z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego.
3. Specjalne funkcje w Zespole Caritas pełnią:
a) Charytatywny Opiekun Rejonowy;
b) Charytatywny Opiekun Sekcyjny;
c) Pomocnik Charytatywny.
4. Członkowie Zespołu Caritas współpracują z innymi grupami parafialnymi dla rozwijania idei i form pomocy charytatywnej.
5. Wszyscy członkowie Zespołu Caritas oraz wspomagający ich w działaniu zobowiązani są do dyskrecji w zakresie osób i spraw związanych z udzielaną pomocą. Jakichkolwiek informacji związanych z zakresem i formami świadczonej pomocy udziela jedynie kierownik Zespołu Caritas lub upoważniona przez niego osoba.

 

Rozdział V
Formacja charytatywna członków Zespołu Caritas

§13
1. Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania zwyczajne członków Zespołu Caritas obejmujące:
a) formację religijno-duchową;
b) formację metodyczno-dydaktyczną;
c) omówienie zadań i spraw organizacyjnych.
2. Członkowie Zespołu Caritas mają obowiązek troszczenia się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej.

 

Rozdział VI
Środki materialne Zespołu Caritas

§14

Zespół Caritas środki materialne /w naturze i w gotówce/ potrzebne do udzielania pomocy czerpie z różnych dostępnych źródeł zgodnie z § 10 Statutu Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

§15
Zespół Caritas nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek oraz zawierania jakichkolwiek umów bez zgody Biskupa Polowego WP.

§16
1. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego Zespół Caritas przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Caritas Ordynariatu Polowego WP.
2. Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Ordynariatu Polowego WP ma zawsze prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Zespołu Caritas. Z przeprowadzonej kontroli składa sprawozdanie Biskupowi Polowemu WP.

 

Rozdział VII
Dokumentacja działalności Zespołu Caritas

§17
1. Zespół Caritas dokumentuje swoją działalność przez:
a) prowadzenie kartotek osób otrzymujących pomoc;
b) ewidencję otrzymanych darów i ofiar;
c) ewidencję wydatków;
d) prowadzenie kartotek zadeklarowanych ofiar pieniężnych i usług oraz innych ksiąg nakazanych Regulaminem Charytatywnym Ordynariatu Polowego WP;
e) prowadzenie i przechowywanie protokołów zebrań;
f) prowadzenie kroniki.
2. Dokumentacja Zespołu Caritas (z wyjątkiem kroniki) pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Biskupa Polowego WP, dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP, Zarządu Zespołu Caritas i kierownika Zespołu Caritas. Powyższe postanowienie nie narusza brzmienia § 16 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. W przypadku prowadzenia przez Zespół Caritas działalności podlegającej opodatkowaniu na mocy obowiązującego prawa należy spełnić wszelkie obowiązki nakładane przez stosowne przepisy.

§18
Wszystkie pisma, dokumenty i informacje Zespołu Caritas wychodzące "na zewnątrz" wymagają podpisu lub zgody kierownika Zespołu Caritas albo osoby przez niego upoważnionej.

 

Rozdział VIII
Rozwiązanie Zespołu Caritas

§19
1. Zespół Caritas może rozwiązać tylko Biskup Polowy WP:
a) z własnej inicjatywy, zasięgając opinii dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP;
b) na wniosek dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP, po zasięgnięciu opinii kierownika Zespołu Caritas;
c) na podstawie uchwały podjętej głosami większości 3/4 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Zespołu Caritas, po zasięgnięciu opinii kierownika Zespołu Caritas i dyrektora Caritas Ordynariatu Polowego WP.
2. W razie rozwiązania Zespołu Caritas jego środki materialne przechodzą na własność parafii wojskowej lub Caritas Ordynariatu Polowego WP z przeznaczeniem na cele charytatywne. Decyzję w tej sprawie podejmuje Biskup Polowy WP.

 

Rozdział IX
Symbole i święta przyjęte w Zespole Caritas

§20
1. Zespół Caritas używa symbolu Garnizonowego Zespołu Caritas, przedstawiającego równoramienny krzyż w kolorze czerwonym z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża, a na krzyżu białymi literami napis "Caritas", wpisany w stylizowany symbol serca.
2. Pieczęci używane przez Zespół Caritas winny mieć treść zgodną z zapisem dekretu erekcyjnego danego Zespołu Caritas.
3. Świętem patronalnym Zespołu Caritas jest 11 listopada, dzień ku czci świętego Marcina z Tours.

 

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§21
W mocy pozostają wszystkie postanowienia zatwierdzonego przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Statutu Caritas Ordynariatu Polowego WP z dnia 9 lutego 1998 roku.

§22
Niniejszy Statut Zespołu Caritas wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Polowego WP.

Warszawa, dnia 23 lutego 2001 roku

 

 

Niniejszym zatwierdzam Statut Garnizonowego Zespołu Caritas przy parafii wojskowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

 

+ Sławoj Leszek Głódź
Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14055