Menu

15 V - Obchody Święta Straży Granicznej w Czeremsze

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 15 maja 2009 roku przeżywał w Czeremsze obchody XVIII rocznicy powstania Straży Granicznej połączone z otwarciem i poświęceniem nowo wybudowanego obiektu placówki.

     W godzinach porannych w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. prałat Zbigniew Niemyjski - Dziekan Hajnowski, homilię wygłosił ks. płk prał. Stefan Dmoch - Wicedziekan Straży Granicznej. W kazaniu Dziekan SG pogratulował służby i pracy funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG a szczególnie z placówki SG w Czeremsze. Nawiązując do hasła na sztandarze Straży Granicznej: Bóg - Honor - Ojczyzna, zachęcał do rozważania tych pięknych haseł. Mówił, że bez Boga, bez Jezusa człowiek nie zrozumie siebie, honor to prawość na codzień, a wszystko ma służyć ojczyźnie, dla której wszystko w służbie czynimy. Zachęcał, by funkcjonariusze w swej służbie kierowali się zasadą miłości i sprawiedliwości.

     Mszę św. koncelebrowali ks. płk Kazimierz Tuszyński - Dziekan Senior SG, ks. kpt. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, miejscowy proboszcz ks. Marek Dąbrowski i ks. Jan Krasowski - proboszcz z Kleszczel.

     We Mszy św. uczestniczyli kapelani SG prawosławny i ewangelicki, oraz licznie zgromadzeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni placówki na czele z komendantem płk Konstantym Germanem, Komendanta Podlaskiego Oddziału SG reprezentował płk Dariusz Ryczek. Obecny był Wójt Gminny Michał Wróblewski, funkcjonariusze i żołnierze, którzy służyli w Czeremsze oraz miejscowa ludność.

     Następnie została odprawione nabożeństwo słowa w cerkwi pw. Matki Pięknej Miłości pod przewodnictwem Abp Mirona Chodakowskiego.

     Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu przed placówką. W programie był uroczysty apelu z okazji Święta SG. Podczas apelu Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki wraz z Komendantem Głównym płk Leszkiem Elasem odznaczyli wyróżniających funkcjonariuszki i funkcjonariuszy SG, zostały wręczone medale odznaki, akty mianowań na wyższe stopnie. Po apelu została przecięto wstęga i otwarto nowy budynek placówki. Obecni księża poświęcili placówkę

     Dzień wcześniej tj. 14 maja placówkę odwiedził Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz. Wraz z komendantem, zastępcami i przedstawicielami załogi zwiedził placówkę. W krótkiej modlitwie powierzył i poświęcił opiece Bożej wszystkich, którzy będą tam służyli i cały kompleks. Ofiarował komendantowi krzyż na pamiątkę spotkania.


18 V - Obchody Święta Straży Granicznej w Płaskiej

     Uroczyste obchody XVIII rocznicy powstania Straży Granicznej w Placówce SG w Płaskiej zostały w tym roku zostały połączone z otwarciem i poświęceniem w dniu 18 maja 2009 r w Rudawce wyremontowanego odcinka Kanału Augustowskiego przy śluzie Kurzyniec na granicy polsko - białoruskiej.

     Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym pw. Marii Magdaleny w Mikaszówce, której przewodniczył miejscowy proboszcz wraz z  ks. kpt. Wiesławem Kondraciukiem - kapelanem Podlaskiego Oddziału SG i Homilię wygłosił ks. płk prał. Stefan Dmoch - Dziekan Straży Granicznej.     W kazaniu Dziekan SG pozdrowił uczestników uroczystości od Biskupa Polowego. Powiedział, że przeżywamy już normalne czasy, gdzie na modlitwie w kościele mogą się spotkać i przedstawiciele władz i funkcjonariusze w mundurach i zwykli ludzie. Gratulując funkcjonariuszom z placówki SG w Płaskiej dobrej służby i pracy zachęcał, aby kierowali się Bożym prawem w życiu. I w każdej sytuacji pamiętali o Bogu, który pomaga a nie przeszkadza.

     Zachęcał, by wszyscy obecni w kościele kierowali się zasadą miłości i sprawiedliwości w realizacji swego powołania. We Mszy św. uczestniczył Prawosławny Dziekan SG płk Aleksy Wojciuk, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski i jego odpowiednicy z Białorusi i Litwy, reprezentanci władz rządowych i samorządowych a także resortów mundurowych z Podlasia

     Następnie - już na terytorium przejścia granicznego - po powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Leszek Czech wręczył awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy placówki w Płaskiej. Przecięto również zawieszoną miedzy wrotami wstęgę, symbolicznie otwierając śluzę. Obecni kapłani poświecili śluzę, jednostki pływające Straży Granicznej do ochrony granicy na kanale i pomieszczenia placówki do obsługi przejścia.

 


22 V - Obchody Święta Straży Granicznej w Sejnach

     Obchody święta Straży Granicznej w Placówce SG w Sejnach odbyły się w piątek 22 maja br. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej, której przewodniczył ks. płk prał. Stefan Dmoch - Dziekan Straży Granicznej wraz z miejscowym proboszczem Dziekanem ks. prał. Zbigniewm Bzdakiem, proboszczem z Bereżnik ks. Władysłąwem. Homilię wygłosił ks. kpt. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG. W kazaniu powiedział: Patrząc na rok, który za nami przychodzi myśl, że miało być inaczej. Unia Europejska zapuściła swoje korzenie, pojawiła się strefa Schengen. A służby tyle samo, pracy jeszcze więcej i tej z trudnymi elementami. A my możemy być dumni, możemy stać z podniesioną głową. Bo dzielnie i dobrze stoimy na straży dobra Rzeczypospolitej Polskiej, bo mimo różnych trudności bronimy. Przypomniał, że to, co robimy to nie tylko praca - to przede wszystkim służba, a każda służba to powołanie. I dzisiaj Bóg chcąc wlać w nasze serca, w nasze życie nowy zapał i siłę. Trzeba nam tylko w nasze trudne czasy, pracę i służbę wnieść pogodę ducha i jakąś radość. Stając się jakąś dla siebie cudowną podporą i oparciem. Atmosfera pracy i służby zależy tylko od nas i najpierw trzeba zmienić siebie, ofiarując sobie nawzajem więcej dobra, uśmiechu i życzliwości. Na koniec podziękował za służbę dla dobra Najświętszej Rzeczypospolitej.

     We Mszy św. uczestniczył Prawosławny Dziekan SG płk Aleksy Wojciuk, przedstawiciel Komendanta POSG mjr Adam Pacuk, Komendant Placówki ppłk Kazimierz Kozicki wraz z funkcjonariuszami, przedstawiciele służb mundurowych Wojska, Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządowych, emeryci SG i WOP.

     Następnie - już na terenie placówki - po powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości, przedstawiciel Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Adam Pacuk wręczył awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy placówki. Na zakończenie montaż muzyczny przedstawiła młodzież z gimnazjum im. Jana Pawła w Sejnach.

 


3 VII - Dzieci z Dekanatu Straży Granicznej w Ustce...

     Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przy współudziale Komendanta Głównego i Dekanatu Straży Granicznej zorganizował obóz dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w Ustce.

     W I turnusie koloni brało udział 40 dzieci z Komendy Głównej, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ( w tym 4 dzieci z Domu Dziecka z Bartoszyc ) w tym 22 dzieci z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

     Kolonie rozpoczęły się 20 czerwca i trwały do 03 lipca. Komendantem był ks. kpt. Wiesław Kondraciuk kapelan Podlaskiego Oddziału SG, zastępcą ks. ppor. Jacek Dzwonek kapelan Nadodrzańskiego Oddziału SG. 

     Kolonie odbyły się po raz pierwszy w Centrum Charytatywno – Społecznym Caritas im. Bł. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce.

     W trakcie koloni dzieci mogły skorzystać z atrakcji nadmorskiej miejscowości uzdrowiskowej, kąpieli w morzu. Realizowano program obejmujący: szkolenie BHP, medyczne, naukę pływania na basenie, musztrę, naukę strzelania w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, cykl broni morskiej. Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe i wojskowe na obiektach wojskowych CSMW.

     Dzieci odwiedziły Placówki Straży Granicznej w Ustce i Darłowie, gdzie zapoznały się ze specyfiką służby i ochrony granicy morskiej.

     Organizowane były wycieczki ze zwiedzaniem: Słupska, Ustki i Darłowa. Brały udział w zlocie pojazdów wojskowych w Darłowie i paradzie pojazdów po powiecie darłowskim. Zwiedziły Słowiński Park Narodowy – ruchome wydmy i muzeum przyrodnicze.


25 IX - Otwarcie i poświęcenie placówki w Podlaskim Oddziale SG w Mielniku

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 25 września 2009 roku przeżywał w Mielniku uroczystość otwarcia i poświęcenia nowowybudowanego obiektu placówki granicznej.

     Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa słowa w miejscowej cerkwi pod przewodnictwem abp Mirona z udziałem Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

     Następnie w kościele parafialnym pw. Przemienienia pańskiego została odprawiona Msza św., której przewodniczył Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz wraz z ks. płk prał. Stefanem Dmochem - Dziekanem Straży Granicznej i kapłanami diecezji drohiczyńskiej.

     Na wstępie do Mszy św. wszystkich przywitał ks. kpt Wiesław Kondraciuk – Kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, powiedział między innymi: „W piękno otaczającej przyrody nadbużańskiego krajobrazu łąk pól i lasów, które są dziełem samego Boga Stwórcy. My, których z Bogiem łączy tajemnica naszej wiary, nadziei i miłości chcemy dzisiaj wpisać jeszcze jedno dzieło. Nowo wybudowaną placówkę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i chcemy to uczynić w sposób uroczysty. Nasze świętowanie rozpoczynamy w sposób nasz - tradycyjny od wspólnej modlitwy. Wcześniej w cerkwi a teraz tu w kościele najpiękniejszą modlitwą Kościoła - Eucharystią, która jest spotkaniem zwykłego człowieka z żywym Bogiem. Podczas tego spotkania chcemy podziękować za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy od Boga i drugiego człowieka. Podziękować za wszystkich, którzy to piękne dzieło w różny sposób tworzyli. Ale też i prosić dla siebie o łaskę wierność powołaniu i życiowej służbie i zadaniu. A szczególnie w intencji tych, którzy z nową placówką będą szczególnie zwiani: za komendanta i wszystkich funkcjonariuszy oraz za miejscową ludność, której oni bezpośrednio służą.”

     W kazaniu Biskup podkreślił dwa wątki. Miejscowość Mielnik jest bardzo mocno związany z dziejami jego rodziny. Tutaj toczyły się dzieje jego najbliższych związane z życiem religijnym, rodzinnym i społecznym. Tutaj uczył się patriotyzmu i kochania wolności. Nasze spotkanie modlitewne jest dziękczynieniem za wolność i przyjęciem wynikających z niej obowiązków. Trzeb bronić tego, co mamy, co zostało wypracowane. Ale także dzielić się z innymi tym, co wiemy lub mamy i dla nich swoje historyczne rzeczy otwierać i nie ważne czy będą ze wschodu czy zachodu.

     Drugi wątek to życie rodzinne. Ks. Biskup wspominał, że ojciec służył w KOP- ie był komendantem w Stołpcach. Ojciec opowiadał o służbie i pracy, o tym, czym żył i pracował. Cieszę się ze Straż Graniczna jest kontynuatorem tamtej tradycji, przekazuje świadomość i pamięć tamtej formacji granicznej. W tych wrześniowych dniach pamięta o żołnierzach KOP-u którzy zginęli na wschodzie mimo ze miedzy naszymi narodami było tak wiele porozumień, tak wiele słów obietnic – dlaczego te słowa się nie liczyły.

     Wszystkim funkcjonariuszom życzył, aby cieszyli wszelkim dobrem i mieli siły jako ludzie, aby  na pierwszej linii pokazać wielkość i piękno naszej ojczyzny - Polski.

     We Mszy św. uczestniczyli: Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego Abp Mirom wraz z kapelanami i kapłanami Kościoła Prawosławnego, Przedstawiciel Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. Kornel Undas.

     Na wspólną modlitwę przybyli: Parlamentarzyści Ziemi Podlaskiej, Komendant Główny Straży Granicznej – płk Leszek Elas wraz z dyrektorami Biur Komendy Głównej, Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG płk Marian Pogoda, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG płk Przemysław Kuźmiński, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz naczelnikami i komendantami placówek, Wójt gminny Mielnik - pan Eugeniusz Wichowski i przybyli przedstawicieli władz samorządowych regionu. Przedstawiciele Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Agencji Wywiadu i kontrwywiadu, Izby Celnej, organizacji kombatanckich i żołnierskich. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Poczet sztandarowy i kompanie honorowa POSG. Wreszcie duża grupa mieszkańców Mielnika.

     Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu przed placówką. Podczas apelu Komendant Główny płk Leszek Elas odznaczył wyróżniających funkcjonariuszy SG.

     Po apelu została przecięto wstęga i otwarto nowy budynek placówki. Biskup Drohiczyński Antoni Dydycz poświęcił placówkę. Ofiarował komendantowi krzyż na pamiątkę uroczystości.


15 X - Funkcjonariusze Straży Granicznej u grobu sługi Bożego Jana Pawła II

     W dniach 12 – 21 października 2009 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podlaskiego, Morskiego i Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej wraz z emerytami i sympatykami Parafii Wojskowej św. Jerzego w Białymstoku uczestniczyli w pielgrzymce po ziemi włoskiej. Głównym celem była modlitwa o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II i nawiedzenie jego grobu.

     Grupą pielgrzymkową opiekowali się pani Agata Barszczewska – pilot firmy "Novator" oraz ks. kpt. Wiesław Kondraciuk – kapelan Podlaskiego Oddziału SG.

     Program pierwszych dni to przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię do Włoch. Alpy przywitały nas pięknymi widokami i pierwszym śniegiem w tym roku.

     Na ziemi włoskiej najpierw nawiedziliśmy San Marino, by następnie na dłużej zatrzymać się w Asyżu i wraz z o. Krzysztofem, franciszkaninem z Polski, poznając dzieło św. Franciszka modlić się u jego grobu.

     Kolejne dni to pobyt w Rzymie i oczekiwane, jak mówi ks. kardynał Dziwisz, na spotkanie z Janem Pawłem II przez nawiedzenie jego grobu w podziemiach Bazyliki Watykańskiej.  Następnie nawiedzenie grobu św. Piotra oraz pozostałych bazylik rzymskich, czyli św. Pawła za Murami, Satna Maria Magiore oraz św. Jana na Luteranie.

     Głównym punktem drugiego dnia, a był to 16 października - 31 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, była Msza św. dziękczynna za dar wielkiego Polaka z prośbą o jego rychłą beatyfikacją w kościele polskim p.w. św. Stanisława, poprzedzona podziwianiem piękna Wiecznego Miasta.

     W kolejnym dniu pielgrzymowaliśmy na Monte Cassino, by tam na cmentarzu polskim podczas Mszy św. modlić się w intencji Ojczyzny i poległych tam żołnierzy. Niesamowitym przeżyciem było nawiedzenie grobu św. Ojca Pio w San Giovani Rotondo, także ze względu na nagłe załamanie się górskiej pogody z letniej na zimną i jesienną. Następnego dnia mijając wzgórze Monte Cassino przybyliśmy do Padwy, by przy grobu św. Antoniego na uroczystej Mszy św. prosić o potrzebne łaski.

     Na koniec odwiedziliśmy Wenecję, by u św. Marka dziękować za wszelkie doznane dobro oraz łaski, a potem znowu przez Alpy, Austrie i Czechy, dzięki ciężkiej pracy naszych kierowców pana Zbigniewa Sitko i Jana Szerko, wrócić szczęśliwie do Białegostoku.

     Czas pielgrzymki to wspaniałe dni przeplatane nawiedzeniem świętych miejsc, podziwianiem piękna Bożych i ludzkich dzieł z głęboką modlitwą i wspaniałymi Eucharystiami w niezwykłych miejscach oraz czasie.  


6 XI - Uroczystości żałobne funkcjonariuszy Straży Granicznej

     W piątek, 6.XI, o godz. 13.00 na lotnisku Krywlany w Białymstoku została odprawiona pożegnalna msza św. w intencji funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zginęli w sobotę, 31.X, w katastrofie śmigłowca w czasie lotu patrolowego nad wschodnią granicą.

     Uroczystości odbyły się w hangarzeAeroklubu Białostockiego, w którym stacjonował śmigłowiec Straży Granicznej. Wystawiono tam trumny z ciałami ofiar wypadku: Andrzeja Żukowskiego – miał 49 lat, żonaty, zostawił troje dzieci; Bartłomieja Bartnickiego - lat 35, żonaty, osierocił dwie córki, Marcina Bezubika – zginął w wieku 34 lat, zostawiając żonę i dwoje dzieci.

     Żałobnej celebrze przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. Tadeusz Płoski. Wraz z nim mszę św. koncelebrował arcybiskup senior Stanisław Szymecki, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko - proboszcz Garnizonu Białystok, grono kapelanów Straży Granicznej oraz duchowni archidiecezji białostockiej.

     W homilii bp Płoski starał się dodać otuchy pogrążonym w żałobie i smutku rodzinom: „Chrześcijaństwo ukazuje inny wymiar zmagań człowieka z losem. Życie można porównać do lotu przez ocean do ziemi obiecanej. Podczas tej wyprawy grożą różne niebezpieczeństwa ze strony przyrody, złych ludzi, śmiertelnych chorób, katastrof samochodowych, lotniczych, czy kolejowych… Niejeden raz krucha szalupa ludzkiego życia ulega rozbiciu. Lot zostaje przerwany. I właśnie wtedy Bóg wyciąga swoją rękę oferując wieczne zbawienie. Niech ten promyk nadziei rozproszy mroki naszych serc”.

     Biskup Polowy podziękował wszystkim, którzy w minionych dniach okazywali rodzinie zmarłych funkcjonariuszy wsparcie i wyrazy solidarności. – „Chrystus pragnie abyśmy pełnili dzieła sprawiedliwości i miłosierdzia, przychodzili z pomocą potrzebującym, pochylali się nad potrzebującymi, byśmy pocieszali smutnych, byśmy ocierali łzy płaczącym” – powiedział.

     W liturgii, oprócz rodziny i przyjaciół tragicznie zmarłych, uczestniczyli licznie przybyli z całej Polski funkcjonariusze Straży Granicznej. Słowo pożegnalne wygłosił Komendant Główny SG ppłk SG Leszek Elas, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Dyrektor Biura Lotnictwa SG ppłk SG Leszek Krok.

     Śp. por. SG Andrzej Żukowski, śp. chor. sztab. SG Bartłomiej Bartnicki i śp. chor. SG Marcin Bezubik zostali pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta RP Srebrnymi Krzyżami Zasługi, które w imieniu Lecha Kaczyńskiego przekazał Tomasz Grudzińskiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

     Tragicznie zmarli funkcjonariusze decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Admionistracji zostali także mianowani na wyższe stopnie i odznaczeni Złotymi Medalami za zasługi dla Straży Granicznej, które przekazał Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki.

     Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Józef Kowalczyk przesłał list kondolencyjny. – „Jesteśmy ludźmi wiary i wiemy, że tu na ziemi nie mamy wiecznego mieszkania, jesteśmy tylko w drodze. Życie ziemskie ma swój kres. Z każdym odejściem naszych Najbliższych wchodzimy głębiej w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania” - napisał.

     Po zakończeniu pożegnalnej mszy św. odbyły się dwie z trzech ceremonii pogrzebowych. Szczątki śp. por. SG Andrzeja Żukowskiego zostały złożone na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku, gdzie żałobnym obrzędom przewodniczył Biskup Polowy WP, zaś ciało śp. chor. SG Marcina Bezubika na cmentarzu w Starosielach pod modlitewnym przewodem ks. abp Stanisława Szymeckiego.

     Natomiast w sobotę, 7.XI, o godz. 10.00 w parafialnej świątyni w Turośni Kościelnej została odprawiona pogrzebowa Msza św. śp. chor. sztab. SG Bartłomieja Bartnickiego. Przewodniczył jej miejscowy proboszcz ks. Andrzej Rogoziński w asyście czterech kapelanów Ordynariatu Polowego WP. Po zakończeniu Eucharystii kondukt pogrzebowy przeszedł na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie doczesne szczątki śp. Bartłomieja Bartnickiego złożono w grobie.

 


21 XI - Otwarcie i poświęcenie placówki w Podlaskim Oddziale SG w Augustowie

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 21 listopada 2009 roku przeżywał w Augustowie uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanego obiektu placówki.

     Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył Biskup Polowy gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Wraz z nim  Eucharystię koncelebrowali ks. prał. płk Zbigniew Kępa – dziekan Straży Granicznej, ks. kan. prał. płk Stefan Dmoch – wicedziekan, ks. kmdr ppor. Zbigniew Rećko – proboszcz Parafii Wojskowej w Białymstoku oraz księża kapelani Straży Granicznej. We Mszy św. uczestniczył Przedstawiciel Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. kpt. Kornel Undas.

     Biskup Tadeusz Płoski wspomniał, że Eucharystia sprawowana jest w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, który w II Rzeczypospolitej Polskiej był kościołem garnizonowym dla stacjonujących tutaj żołnierzy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego. W kościele tym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, stanowiący wierną kopię Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, związanego z dziejami tegoż pułku.      Na wspólną modlitwę przybyli: Parlamentarzyści Ziemi Podlaskiej, Komendant Główny Straży Granicznej – płk Leszek Elas wraz z dyrektorami Biur Komendy Głównej, Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG płk Marian Pogoda, Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SG płk Przemysław Kuźmiński, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz naczelnikami i komendantami placówek, Starosta powiatu Augustowskiego Franciszek Wiśniewski i zastępca Burmistrza Augustowa Tomasz Śpiczko i przybyli przedstawicieli władz samorządowych regionu. Przedstawiciele Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Agencji Wywiadu i kontrwywiadu, Izby Celnej, organizacji kombatanckich i żołnierskich. Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska, Poczet sztandarowy i kompanie honorowa POSG. Wreszcie duża grupa mieszkańców Augustowa.Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu przed placówką. Podczas apelu Komendant Główny płk Leszek Elas wręczył nominację na stopień pułkownika ks. prał. kan. Stefanowi Dmochowi, a ks. kpt. Wiesław Kondraciuk otrzymał brązowy krzyż zasługi Straży Granicznej.

     Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski dokonał poświęcenia nowej strażnicy. Obiekt poświęcił także gen. bryg. Miron Chodakowski z Prawosławnego Ordynariatu Polowego, a ks. kpt. Kornel Undas z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odmówił modlitwę błogosławieństwa.

     Komendant Główny Straży Granicznej ppłk Leszek Elas wraz z Biskupem Polowym Tadeuszem Płoski, z prawosławnym Biskupem Polowym oraz z przedstawicielami administracji państwowej i lokalnej dokonali przecięcia wstęgi i uroczyście otworzyli obiekt Straży Granicznej.

     Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej dała okolicznościowy koncert. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili nowy obiekt placówki.

 

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20416